grandpashabet girişaltyazılı porno

ne tür kumar lisansı alınabilir futbol 5

Tüm Yönleriyle Spor Futbol Sektöründe Sponsorlük ve Vergi Uygulamaları:

Sponsorlara yatırılan tutarlar için bankalar tarafından verilecek makbuz veya dekontun yapılan bağışın tevsik edici belgesi olarak kabul edilmesi gerekir. Ancak, banka dekontu veya makbuzda paranın “sponsorluk amacıyla” yatırıldığına dair bir ifadeye yer verilmesi şarttır. 6- Bu indirim için söz konusu beyannamelerin ekinde herhangi bir belgenin ibrazı zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, mükellefler defter ve belgelerini VUK’un ilgili hükümleri çerçevesinde tutmakla yükümlü olduklarından herhangi bir inceleme sırasında veya vergi idaresince istenilmesi halinde bu belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir. B) Sponsorların iş ve işlemleri ile reklamlarda kamu düzenini bozucu, siyasi, etnik, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı yapan, genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, kanunlarla yasaklanmış yazı, logo, amblem ve benzeri işaretler kullanılamaz. C) Yurt içi ve yurt dışı futbol faaliyetleri ile milli müsabakalar için plan, program ve benzeri her türlü düzenlemeyi yapmak ve başarılı sonuç sağlanması için gerekli tedbirleri almak. Uyarınca ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan giderdir.

  • Bu tür kaçak kumar ve kaçak bahis siteleri zaten yasadışı oldukları ve bankalardan sanal pos alamadıkları için kredi karıyla ödeme alamamaktadırlar.
  • Ayrıca ticari bir organizasyon içinde yapılan faaliyetlerin tamamı gelir sağlayıcı nitelikte olacağından bu tür faaliyetler profesyonel kavramı içersinde değerlendirilecektir.
  • C) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan sağlanarak sponsorluk hizmeti alanlara bağışlanmış olması durumunda da hizmeti alanlarca teslim alınacak bu değerler için alındı makbuzunun düzenlenmesi ve makbuzda, bağışlanan kıymetlerin değerlerinin, cinsinin, miktarlarının, adedinin v.b. Hususların tereddüde mahal bırakmayacak şekilde yer alması şarttır. Sponsorluk hizmeti alanlara nakden elden teslim edilmiş olması halinde ise hizmeti alan kişi, kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek alındı makbuzu, bağışa ilişkin tevsik edici belge olarak kabul edilebilecektir. Sponsorluk alan ile sponsorlar arasında her iki tarafın hak ve yükümlülüklerini içeren yazılı sözleşme yapılması zorunludur. Sponsorlarla sözleşme yapmaya sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum veya kuruluş yetkilidir.

Ancak kumar oynamak TCK’ya göre “suç” dahi değildir ve “kabahat” niteliğinde nispeten hafif bir eylemdir. Kumar oynama kabahatinin cezası ise sadece 100 TL (2020 yılından itibaren 1.000 TL) para cezasıdır. Son zamanlarda sık karşılaştığımız dolandırıcılık türlerinden birisi de sahte bahis dolandırıcılığıdır. Bazen kaçak bahis veya kumar sitesinde kazanan kişilere, sitenin ödeme yapmaması şeklinde suç işlenmektedir. Bazen güya kazanılan paranın ödenmesi için “vergi”, “komisyon” veya “masraf” adı altında para tahsil etdilmektedir. Birincisi bu tür dolandırıcı sitelerinde hiçbir zaman para kazanamazsınız, kazansanız da alamazsınız. Dolayısıyla  bu tür kaçak kumar veya kaçak bahis sitelerinin genelde size ödeme yapması zaten ihtimal dahilde değildir. İkincisi kaçak kumar veya kaçak bahisten kazanılan paranın vergisi veya masrafı olmaz. Dolayısıyla eğer illegal sitede oyun oynayanlardan kazandıkları parayı almaları para isteniyorsa asla gönderilmemelidir.

Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. (3) Suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Diğer yazılarımızda da açıkladığımız üzere dolandırılan paranın geri alınması ancak faillerin yakalanması ile ve bu da ancak yasal süreçle mümkün olabilmektedir. Eğer etkin bir soruşturma süreciyle dolandırıcılar yakalanırsa dolandırdıkları paraları iade etme eğiliminde olacaklardır. Zira dolandırıcılık suçlarında etkin pişmanlıktan yararlanmaları durumunda alacakları ceza büyük oranda azalacaktır. Sözleşme koşullarından herhangi birinin herhangi bir sebeple hiç ve/veya gereği gibi yerine getirilememesi halinde taraflardan birinin yazılı ihbarı üzerine sözleşme feshedilir. Ayrımı yapan, genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, kanunlarla yasaklanmış yazı,  logo, amblem ve benzeri işaretler kullanılamaz. Sponsorluk ve reklam alınmasında Sponsorluk Yönetmeliğinde belirtilen hükümlerin yanında ulusal ve  uluslararası federasyonların kuralları geçerlidir.

“Alman ve İsviçre hukuklarında sponsorluk kavramı ilk zamanlarda sadece sportif faaliyetler için reklâm anlamında kullanılmakta idi. 1987 yılından itibaren sponsorluğun reklâmdan ayrı bir kavram olduğu kabul edilerek, özel tanımlamalara gidilmiştir. Gerçek veya tüzel kişilerce, dolaylı olarak ticari fayda sağlamak ya da sosyal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla iletişim olanakları karşılığında ayni ve/veya nakdi destekte bulunulmasıdır. Sporun ülke düzeyinde  yaygınlaştırılması, kitlelere sevdirilmesi ve kitle sporu kavramının gerçekleşmesi ve spora bilim ve bilincin girmesi yarışma sporlarında da başarının temelini oluşturmaktadır. Öte yandan yarışmalarda ulusal ve uluslararası düzeyde sağlanan başarılar, aynı şekilde sporun yaygınlaşmasına ve kitlelerce sevilmesine ve benimsenmesine yardımcı olacağı açıktır. Bu açıdan devlet tarafından spor, kitleler tarafından kolayca benimsenen bir faaliyet olması nedeniyle, toplumun bedensel gelişimini sağlamak kadar, sosyal ve ruhsal bunalımlara kapılmasını önlemede, boş zamanların değerlendirilmesinde en kolay, ekonomik ve süratle sonuca ulaştıran bir araç olarak benimsenmiştir. Toplumsal faaliyetlerde bu aracı en uygun şekilde kullanmak, ülkemizde spor faaliyetlerinin teşkilatlanmasında ve düzenlenmesinde, sporu yaygınlaştırmak, toplumun ruh ve beden sağlığını geliştirmek ana hedefler olarak benimsenmiştir.

Veya aksine bir davranışta bulunması halinde bu sözleşmeden doğan sorumluluklarını dondurma veya  durdurma hakkına sahiptir. A) Vergi ve SSK prim borcu nedeniyle takibata uğrayanlar sponsorluk yapamazlar. 2- Sponsorun vergi borcu olup olmadığının saptanması  için gereklidir. 8- Düzenlenen sözleşmeler, GSGM ve Vergi dairesine verilecektir. 3-Tesis ve yatırımlara dair harcamalar GSGM İZİN VE GÖZETİMİNDEDİR.

Duyulabilecek başka madde başlıkları ve maddeler de ilave edilebilir. Sponsorluk alan, “Destek Gıda” logosunun kendi sahasında oynayacağı resmi ve hazırlık müsabakalarında  takımın formasında sergilenmesini sağlayacaktır. İşbu Sözleşmenin uygulanması sırasında doğabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Değiştiremez, sponsorun bilgisi dışında başka sponsorlar ile anlaşma yapamaz. Uygulamalarında sporun tüm centilmenlik kurallarına ve ilgili federasyonların yayımladığı tüm talimat ve yönetmeliklere uymakla yükümlüdür. 4-Sponsorluk harcamaları GSGM ve Maliye Bakanlığı’nın onay, izin ve kontrolüne tabi bulunmamaktadır. Emniyet payı hariç en fazla 120 x 90 en az 90 x 45 metre ebadında, çevresi iki metre yüksekliğinde kafes tel örgü ile çevrilmiş drenajlı, çim veya toprak kum yüzeyli oyun alanıdır. Futbol sahası yapan kuruluşlar en az iki odalı soyunma odası yaparlar. Siyasi partilerle, siyasi partilerin organlarında görev alanlar ve seçimle iş başına gelenler programları destekleyemezler.

Bu şekilde mağdurları yeniden oyun oynamaya ikna ederek mağdurları tekrar tuzağa düşürmektedirler. Sponsorun bağlı bulunduğu vergi dairesinden “vergi borcu” olmadığına dair bir yazı alması ve yapılan sponsorluk  sözleşmesinin bir örneğini ilgili vergi dairesine vermesi gerekmektedir. Sponsorluk konusu iş ve işlemlerin mevcut mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesinden sponsorluk alan ve  sponsor müşterek ve müteselsil sorumludur. Kanunla kurulmuş bu iki kurumun, kanunlarla verilen (yukarıda örneklendirilen) görevlerini icra ile ilgili olarak yapılacak sponsorlukların tamamının (amatör nitelemesi ile) vergi matrahından indirilebilmesi gerektiği düşünülmektedir. “Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler karşılaşmalar, yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi ve gösterilmesi Katma Değer Vergisi’ne (K.D.V.) tabidir. Ancak, tüm idari düzenlemeler dikkate alındığında, reklam ve tanıtım açısından yasaklanan faaliyetlerin sponsorlukla dolanılmasının olanaklı olmadığı düşünülmektedir. Maddesinde, safi kazancın tespit edilmesinde hasılattan indirilebilecek giderler konusu düzenlenmiştir.

Kumar oymanın cezası da Kabahatler Kanunu’nda 100 TL idari para cezası olarak belirlenmiştir. Kumarın cezası 2019 yılı itibarıyla 320 TL ve 2020 yılında 1.000 TL olarak güncellenmiştir. İdari para cezasının yanında ayrıca kumardan elde edilen paralara el konulması da hukuken mümkündür. Ilişkin her türlü bilgiye internet adresi Dosya İndirme’den ulaşılabilir. Anlaşmalardan kaynaklanan zarar ve ziyanlardan sponsorluğu alan taraf sorumlu tutulamaz. Sponsorluk alan, sponsor firmayı ve markasını taşıdığını da dikkate alarak saha içi ve dışı tüm davranış ve uygulamalarında sporun tüm centilmenlik kurallarına ve ilgili federasyonların yayımladığı tüm talimat ve  yönetmeliklere uymakla yükümlüdür.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Checkout our Horses

Desert Dream
Desert Dream

£45

Oasis Dream/Rosika

Toosexyformysocks
Toosexyformysocks

£49

Rajasinghe/Ambriel

Crocodile Power
Crocodile Power

£65

Slade Power/Ramamara

Golden Duke Y3 2024
Golden Duke Y3 2024

£65

Galileo Gold/Porta Portese

Chester Le Streak y4
Chester Le Streak y4

£65

Hot Streak/Serena's Pride

Miss Unexpected
Miss Unexpected

£75

Zoustar and Bea Ryan

Sir Bobby
Sir Bobby

£65

Massaat x Alaskan Bay

8 months old

SHARES AVAILABLE
Wotalaad
Wotalaad

£65

Awtaad/Alternanthera

Visit Our Shop

View all of our Exclusive Merchandise at Our Shop.

w

Your Cart

You are £5.00 away from free shipping.

Cart is empty

Subtotal
£0.00
0